POSITIONAL

STOCKS - CMP(14/12/2007)

AMAR - 47

ASHIMASYN - 16

ASSAMCO - 47

BALPHARAM - 44

BSL - 36

BVXL - 27

CHESLINTEX - 24

CIMCOBIRLA - 46

DCW - Breakout 31 Target 39 , 60

DECOLIGHT - 39

GUFICBIO - 17

KCPSUGIND - 28

MUKANDENGG - Breakout 51 Target 86 , 120

NATNLSTEEL - Breakout 41 Target 66

PARACABLES - 41

RUCHINFRA - Breakout 50 Target 73

SAKUMA - 32

SUPPETRO - Breakout 50 Target 62, 96